سلام  سـلامـی مجـدد..فـرصـتی دوبـاره گـیر اومـد تـا بـا خـودم و این وب خـاطراتم بتـونم خـلوت کـنم اول از همـه بـگم اومـدن پـاییز مـبارک پـاییز فـصل قشنگـیا.. امـیدوارم روزها و خاطرات این ماه مثل زیبایی هاش زیاد باشه واسه من و اطرافیانم

پ ن : مجدد میام و مرور خاطرات میکنم..ببخشید

+ شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ ۲۱:۱۳ بعد از ظهر نیـمچـِه گـیـتآریـست |

فقـط اومـدم بـگم خـیلی بـی روحـیه ام کـاش یـکی مـیفهمـید حـالـمو مـیتونـست دلداریـم بـده  تمـرینم چـیزیـش نـیس ...روزی 4 سـاعت دارمـ....قـطعه رو همـ در آردمش ....فقط خط آخرش بـا ضـرب بـاید قـشنگ در بـیاد ...ولــی خـیلی از نـظر روحـی خـالی ام  دارمـ اذیت میـشم  نمـیتونم بـیشتر بـگم و بـیشتر بنویـسم فقط بـگم مـیترسـم از آیـنده مـرموز از فـردا  از جهـل آدم هـایی ک بـخواد اذیـتم کـنه راسـتش من هـیچوقت بـا خـیال آسوده سـاز نزدم  همـیشه یـه نـگـاه هـایی اذیـتم کـرد  نمـیتونم بگـم بـیشتر :(( حـالم گـرفتس بـای

+ چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۲۰ بعد از ظهر نیـمچـِه گـیـتآریـست |

سلـام یچـیز بـگم.....من دو تـآ خـبر خـوب دارم اولـیش کـه مـیدونم تـاییـد شـد رو مـیگم  نمـره هـای دانشگـام همـه اش اومــد..بـه شـکر خـودم  کـلا همـه چـی عـالـی بـود..مـعدلـم هـم بـالای 17 شـد مـیتونم تـرم بـعد 24 واحـد بگـیرم  راسـی تخفیـف شـهریـه هم دارم ولــی طبق چـیزی ک شـنیدم یـعنـی غـول مـرحـله آخر رو بـاس رد کـنیم تـا از حـق خـودمون تـخفیف شـهریه بـتونـیم اســفاده کـنیم  مـیگن بـه ایـن راحـتی هـا نمـیدن تـندی تـموم کـنم کـارشنـاسی رو بـره پـیه کـارش  البـته هـه چـی رو بـرنـامه پـیش بـره سـه تـرم دیگـه تـمومـه بـه هـر حـال . . ..  خــبر بـعدی که بـیشتر خـوشحال کـنندس و تـنگشم کـلی اسـترس  نمـیتونـم اعـلامش کـنم .. . چـون تــاز بـهم گـفتن همـه چـی 100% نـیس  هـفتـه بـعد 100% مـطمئـن شـدم مـیام مـیگـم در ضـمن اسـتاد یـه قـطعه داد کـه کـلا رو ایـن بـس کـآر کـنم تـا 1 مـاه اسـمش بـیداد زمـان هست..رو پـوزیسین 5 ( ک بـنظرمهـست مـیشه یـکم حـدس زد خـبرم چـی بـود البـته ) ((اهه هـیچی اصـن قـرار بـود نـگم )

راسـی تمـرین روزی 4 سـاعت اسـتارت خـورد..از پـسش بـرمیام امـروز شـروع مـیشه یـکساعتشو رفتم تـازهبــرو بـریم ...........

+راسی سـازم رو پـس گـرفتم خــیلی بـده وواااااااااای خـیلی سـیماش سـفته خـیلی سنگـین  خــیلی زدن باش سخـته..فقط زیباست همین خـاصیت دیگش صفر در حسرت الحمرا ب سر میبریم

+ دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۵۰ قبل از ظهر نیـمچـِه گـیـتآریـست |

سلامـی مجـدد دوبـاره حدوراً یکـ هـفته ای گـذشته اومـدم بـازم بـنویسم  قـبل از هـر چـیز :

1-مـن تـونـستم ایـن هفته از پـس دو سـاعت در روز تمـیرن بـر بـیام

2-یـک تـصمیم بـزرگ گـرفتم  ( مـیخوام 4 سـاعت تمـرین در روز رو از دو شـنبه ک مـیشه هـفته جـدرد در مـوسیقیم شـروع کـنم)

مـیخوام حـساب کنم که بـر فـرض سـاعت رو بـچهار قـسمت اگـر تـقسـیم کـینم هر قـسمتش بشه 3 سـعت .. مـثل 9صـبح تا 12 بـعد از ظـهر یـک 3 سـاعت ..بـعدش 12 ظـهر تا 3 بـعدازظـهر مـیشه یک 3 سـاعت دیـگه و 3بـعدازظـهر تا 6 غـروب مـیشه یـک 3 سـاعت دیـگه . . . .و 6بـعدازظـهر تـا 9 شـب مـیشه یـک 3 سـاعت دیگـه..و مـن از 4 تـا زمان در کل روز میتونـم از هـر کـدومش 1 سـاعت تمـرین کـنم ک در مـجموع مـیشه روزی 4 سـاعت

قـبلا ک از خـودم توقع نداشتم مثلا برنـامه مـیریخـتم واسه خودم مـیگفتم مـیتونم یک ربع صبح کـار کـنم یـک نیـم ساعت تهش مثـلا ظـهر ولتـی الان ک بنـظرم پـخته تـر شـدم مـیتونم بـآیک سـاعت بـرم جـلوویـعنی تـمرین کـوچیکـم بـشه روزی 1 سـاعت...بـعد ایـنکه  اگـر روزی 4 سـاعت تمـرین داشتـه بـآشم مـیشه هفـته ای  24 سـاعت  بـنظر چـیز خـوبی مـیاد  حـالا امـیدوارم بـتونم از پسش بـربـیام

در ضـمن فکـر ایـن گـیتار جـدید مـدام داره دیوونـم مـیکنه کـی بـدستش مـیارم آخه..... در ضـمن تـو تعطیلات تـایمیم فقط تـو نت هستم دنبال اطلعات از این سـآز از بـس ذوق دارم...

و ایـنکه راسی مـن اگر قرار بـاشه روزی 4 سـاعت تمـرین کنم اســاد باید بیـشتر بـهم تمـرین بـده مثلا روزی سـه درس ..چـون اونجـوری بـیکار مـیشم و نمـیکشم واسه تمـرین بلنـدمدت ...بـعدشم در ضمن حساب کدردم اگـر روزی سه درس بـگیرم 6 جـلسه دیگـه کلا کـتاب دانشمــند تمــوم مـیشه  کـلا خوبـه..وضـعیتم سـمت و سـوی خـوبی داره..بـآتشکر از خـودم فـعلا تـآ بـعد

+ شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۹ بعد از ظهر نیـمچـِه گـیـتآریـست |

الان داشتم یـه نگـاهی به آرشیو وبلاگم مـیزدم..احساس میکنم یسری از خاطراتمـ نـیست نمـیدونم شاید دارم اشتبـاه مـیکنم..ولی من یـعنی واسـه عـید هـیچوقت خاطره نـنوشتـم ؟؟ یـسری مـاهااا...نمـیدونمــ ــ ــ امیدوارم بـلاگفا سـر حذف مطالب تو مـاه گـذشته گـیر نکـرده بـاشه. بـه هـر حال

+ سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۲۳ بعد از ظهر نیـمچـِه گـیـتآریـست |

سـلامـی دوبـآره خب...بگم تو این مدت چی شـد تمرین روزانه هامـ تا هفـته گذشته 1 ساعـت بـود..بـعد اینـکه دانشگـام هم از شنـبه ایـن هـفته تـموم شـد..یعنی کارمو تحویل دادم و اینکـه تـمام تـمام.. تـو این ایـام تـا فک کـنم اواسط مـهر مـاه مـیتونم خـوب کـآر کـنم سـازمو چـون بـه عبـارتی بـیکارم..( ولـی وسط مـسطاش وآسه یـه جریـانی نمـیدونـم چـطور مـیخواد پبش بـره..یچـیز هـست ک نمـیتونم بـیانش کـنم ...یچیزایـی تـو اواخـر مـرداد یـا شهریور رانـزمانم رو امـیدوارم خـراب نکنه ) در هـر صورت.ایـن هفـته رفتم کـلاس..اسـتاد مـیدونست دیگـه دانشگـام تموم شـد..چـون جـلسه های قبل ازم سوال کـرده بـود کی تموم مـیشه دانشگـات..بـ,دش هـمون اول کـلاس بـهم گـفت روزی چـند سـاعت تمـرین داری ؟؟گـفتم 1 سـاعت..گـفت 1ســاااعت ؟؟ ای بـبابا  تـو ک تمـرین نمـیکنی ک.. بـاید تمـرینت بـشه روزی 4 سـعت ..مـن: ( )  مگـه مـیشه؟؟؟ اسـاد : چـرا نـشه...مگـه کار داری چـیکار میکنی خوب برو ساز بزن دیگـه..گـفتم چـشم قرار شد نرم نرم بـیام بالا نه ک یهو از 1 ساعت برم 4 ساعت ..این هفته تمرینم رو کردم 2 ساعت در روز ک ببینم چی میشه..بعدش اینکه..صدای ساز من واقعا ضعیفه در برابر ساز اموزشگاه...الان ک فک میکنم چرا اول کار ساز یاماهاسی70 نگرفتم..تو آموزشگاه ساز سی40 هست صداش خیلی خوبه.در برابرش صدای ساز من خفه س ...از استاد اجازه گرفتم این هفته ببرم ساز رو خونه به جاش ساتز خودمو بذازم آموزشگاه..استاد لبخند زد گفت باید از مسول اجازه بگیری ب من ربطی نداره ولی ساز خودت خوش صداتره ک...ولی میخوای ببری اشکالی نداره..داشتم میمومد..از خانوم و آقای ک اجازه گرفتن گفتن اشکال نداره ببر..فقط بدون بچه ها با سازت کار میکنن هاا یکم بی دقتن ساز خودم چنبار از دست هنرجوها افتاد گفتم حالا شما مواظب باشید..گفتن چشم..من ساز رو آوردم خونه ..واقعا صداش خییلی خوبه..دلم میخواد با ساز خودم عوضش کنم..ولی این ساز قدیمی و یکم کهنه هست..برام اهمیت نداره کهنه گیش..ولی چون میخوام الحمرا بگیرم..تا ماه های آینده بنابراین میگم بزاد ساز اول خودم رو نگه دارم یادگگاری و ساز جدید بگیرم..با این جال خیلی ساز یاماها عالیه...باهاش ساز میزنم احساس خوبی بهم دست میده( حالا اگر الحمرا بگیرم چی میشه ) خوشحالم..نمیدونم چرا..احساس رضایت نسبی ولی دارم از خورم..فک میکنم میتونم

+ سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۱۶ بعد از ظهر نیـمچـِه گـیـتآریـست |

دوبـآره سـلامـ نمـیدونم چـیشد انگـیزه وبلاگ نـویسیـم ایـنروزا بـیشتر شـده

پـس مـینویسـم ...بـذار از گـیتاری ک مـیخوامش بـگـم

Alhambra 1C گیتار کلاسیک الحمرا

ایـن گیتار الحـمرا وان سـی هست و از اونجـایی ک قیـمش تـو بـین مارک الحـمرا کـمتر بـوده مـن فقط از رو ایـنکه میخواسم چنین مارکی بخرم پایین ترین قیمت و اینو انتخاب کرده بتودم ک قیمتش در حدود 2و40 بـود (فک کنم) و اینکـه الان قیمت ها تغییر کرده و این قیمتش شده 1و490 تومن...

و اگـر من بخوام با همون قیمت قبلی چیزی بگیرم..میتونم اینو بگیرمش ..

Alhambra 3F گیتار کلاسیک الحمرا

نمیخوام بازی در بیارم.ولی چون خوندم الحمرا وان سی با 2سی تفاوتی ندارن آنچنان..پس بنظرم انتخاب دومیش درست نیست هر چند اگر یک مدل بالاتر باشه..بنظرم آدم باید یکم بیشتر بذارهتا مارک بالاترش رو بگیره مثلا فوقش 3c ولی قیمتش 1و 910 هست..انگار دو تومن..نمیدونم..از یه طرف میخوام یه چیز خوب باشه که مثلا دو روز دیگه سر 200 تومن نشه ک پشیمون شم چرا یه مدل بالاترش رو نگرفتم...چون یه 100 یا 200 یه مدل میاره بالا از cمیبره مثلاF ...امروز ک میخوام که پولی بدم 200 توفیر داره دو روز دیگه بخوام دوباره اونو بگیرم باید کل تمامشو بدم..نمیدونم..ولی احتمالا 1c رو میگیرم...میخوا فقط یه گیتار حرفه ای بگیرم..امیدوارم بشه یعنی

+ دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۵۳ بعد از ظهر نیـمچـِه گـیـتآریـست |

راسی مثل اينكه مطالب وبلاگ برگشته خوشحالم

+ یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۲۹ بعد از ظهر نیـمچـِه گـیـتآریـست |

سلامى مجدد....امـروز اتفاقى به يه وبلاگى برخورد كردم كه يه نويسنده هم سن و سال خودم داشت ولي ايشون نوازنده ويلون بودن و گهگاهي خاطره شخصي مينوشتن از خودشون و از كلاسشون و دغدغشون...ولي نه در اين حد وبلاگ من...و اخرشم ب اين ختم شد ك ايشون موسيقي رو ترك كردن  آخه چرااااا:((( نميدونم ...تودل آدم خالي ميشه انگار .... ولي من واقعا هنوز پر از انگيزمم...هنوز...وااااااي اي كاش هيشوخت ترك نكنم ....كاش بشه روزي ك من واقعا از خودم تو اين حيطه راضي بشم....كاش حرفه اي بشم.....كــااااااااااااش ....ميدونم ميتونم محقق كنم اين ارزومو فقط با وجود اراده خودم!!!! امروز تعطيل رسمي هست واسه همين كلاس موسيقي تعطيله و فردا جايگزينش شده ...يعني ساعت ٣ بعدازظهر......بعد از كلاس ميخوام برم آرايشگاه الان ميرم تمرين يك ساعتمو واسه امروز انجام بدم،،،،،راسي قبلش بگم جلسه قبل استاد تمرين گام هارو كلا برام تمومش كرد يعني اين جلسه بايد كلي همه رو اجرا كنم،،،ولي بدبختي اينه انقد زياد هست اين گام ها بعد هر بار زدن تا ميري رو گام بعدي قبليارو يادت ميره،،ولي استاد گفته بايد از اين ب بعد هر دفعه تمرين ميكني قبلش يه بار همه گام ها رو بري ،،،واسه همين يادت ميمونه هميشه،،بعدشم اينكه دست من توي گام نوازي يكم پخش هست استاد ميگه بايد هر انگشت دقيقا بيفته رو فرت خودش ولي نميشه هر كار ميكنم بايد زمان بگذره و با تمرين،،،در اخر بگم ديروز تو يه برنامه تلويزيوني يه بازيگري دعوت بودن يه حرفي زدن برام خيلي دلچسب و ارامش بخش بوده،،فك كنم آقاي فرخ نژاد اباداني بودن ميگفتن هيچوقت تو كار نشد و نداريم نداريم!!! چرا نبايد بشه هر چي بخواي ميشه فقط خودتي ك بايد بخواي ،،،،ايشون اينو تو هنر خودش گقته و من ميگنجمش تو هنر خودم..و من ميخوام و ميتونم و ميشه 

+ یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۲۷ بعد از ظهر نیـمچـِه گـیـتآریـست |

وووای تازه متوجه شدم بلاگفا بصورت خودکار مطالب یکسال منو حذف کرده بخاطر مشکل فـنی !! وووواااااای  ایـن دیـگه مـدل جـدیدش بـوده!!!!!!!!!!  یـک سـال مـطالبـم....مـن فک مـیکـردم خـاطراتـم مـوندگـاره

+وووـآآآآآآآآآآآآآآآآی از سـال 93 ...تـعویض اسـتادمـ..از پـاییـــز...وووـآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی  (نمـیبخـشم )

 

+ یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ ۱۳:۵۰ بعد از ظهر نیـمچـِه گـیـتآریـست |